Åpenhetsloven – arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Selskapet

Klima og Bygg AS er et mellomstort entreprenørselskap, etablert 2005, som utfører byggeprosjekter i Oslo og omegn. Vi løser utfordringer knyttet til hele byggeprosessen fra tidligfase til ferdigstillelse. Vårt firma har lang erfaring med store og mindre byggeprosjekter med stor grad av kompleksitet. Alle med høye krav om å tilfredsstille nye TEK-krav, miljøkrav og energikrav.

Vi er et sentralt godkjent foretak for ansvarsrett etter plan – og bygningsloven

  • Sentral godkjenning i prosjektering av ventilasjon og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 3.
  • Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2.
  • Utførelse av ventilasjon og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 3.

Våre virksomhetsområder omfatter nybyggrehabilitering og restaureringService og vedlikehold av bygningsmasse for offentlige og private eiendomsforvaltere. Vi prosjekterer og installerer ventilasjonssystemer til nye og eksisterende bygg.

Klima og Bygg er en framoverlent samarbeidspartner med gode lederegenskaper og egne ansatte. I samspill med oss vil involverte parter oppleve tillit, åpenhet og verdiskapning. Vi har et godt nettverk av leverandører og underleverandører, og evner å sikre kvalitet og leveringsdyktighet gjennom hele prosjektet.

Våre datterselskaper Air-Tech AS og Martin Kristiansen AS leverer tjenester innen regulering, service og vedlikehold av ventilasjon, kjøleanlegg og varmeanlegg.

Vår kundeportefølje dekker store avanserte utbyggingsprosjekter for offentlig til privat eiendomsforvaltere, innenfor nybygg og rehabiliteringsprosjekter.

er en av de aller største i Oslo på rehabilitering og vedlikehold av bygg.

Som totalentreprenør tar vi ansvar for hele byggeprosjektet. Alt fra prosjektering, koordinering av fag og utførelse av arbeider. Klima og Bygg AS har ansvar for koordinering av HMS-arbeidet på byggeplassen og at resultatet oppfyller avtalte funksjoner og offentligrettslige krav.

Klima og Bygg AS er godkjent opplæringsbedrift. Vi jobber aktivt med rekruttering til bransjen og har i godt over 15 år utdannet lærlinger.

Åpenhetsloven skal sikre at virksomheter i Norge respekterer og informerer om håndtering av negative forhold knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold ved produksjon av varer og tjenester.

Leverandørkjeden til Klima og Bygg AS er omfattende med mange ledd og underleverandører som igjen har sine forsyningskjeder. Selskapet har derfor en risikobasert tilnærming til aktsomhetsvurderingene i samsvar med åpenhetslovens formål. FNs retningslinjer anerkjenner at selskapene ikke kan håndtere alle de potensielle effektene i verdikjeden samtidig og på egen hånd, og forventer derfor at alle selskap gjør prioriteringer i arbeidet med aktsomhetsvurderinger i henhold til omfang og utstrekning av potensielle og faktiske effekter på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold.

Organisering

I Klima og Bygg AS er det daglig leder som er ansvarlig for virksomhetens arbeidsgruppe, nedsatt for å føre kontroll med at kravene etter Åpenhetsloven følges.

Arbeidet med så vel aktsomhetsvurderinger som andre aspekter av loven legges årlig frem for styret i virksomheten. Årlig redegjørelse som publiseres på selskapets hjemmeside, styrebehandles på linje med årsberetning for selskapet og godkjennes således av styret i selskapet.

Forankring av arbeidet med menneskerettigheter og arbeidsforhold er nedfelt i interne rutiner og følges nøye opp av våre prosjektledere og arbeidsgruppen ved eksempelvis kontrahering av underentreprenører og andre leverandører til vår virksomhet. Det samme gjelder naturligvis ved revidering av selskapets innkjøpsveileder( e ).  Selskapet har videre etablerte etiske retningslinjer nedfelt i vårt internkontrollsystem som danner bakgrunnsteppet for all vår drift.

Klima og Bygg AS jobber hovedsakelig med underentreprenører og leverandører som har vært med oss over flere år og som vi er godt kjent med. Eventuelle nye leverandører/UE blir vurdert mot våre etiske retningslinjer samt i tråd med generell påseplikt i bransjen

Selskapet har tilpasset vårt innhold og omfang av aktsomhetsvurderingene etter følgende prinsipper:

  • Størrelsen på foretaket.
  • Det generelle risikonivået. Med det mener vi hvor i verden vi driver og innenfor hvilken bransje sett opp mot generell status for menneskerettigheter arbeidsforhold her i Norge.
  • Andre eventuelle spesielle forhold knyttet til hvert enkelt prosjekt vi har.

Arbeidet med risikokartlegginger har avdekket at vårt hovedfokus under lovens virkeområde skal, og bør ligge på selve byggeplassene. Her har vi historisk sett at det forekommer muligheter for brudd på bestemmelsene om arbeidstakeres rettigheter.

Vi ser at bransjen som sådan har tatt store steg de siste årene, men vi er naturligvis tvunget til å holde fokus oppe. Vi opererer i en bransje med internasjonalt tilsnitt, hvor det tidligere har vært store forskjeller fra selskap til selskap hva angår etterlevelsen av de ulike reglene.

Byggebransjen er en profitt-dreven bransje med betydelig konkurranse om de ulike jobbene.

Våre vurderinger har avdekket at det ville være naivt å tro at ikke enkelte selskaper vil forsøke snarveier for å oppnå fortjeneste.

Mulige og faktiske negative konsekvenser

Det våre vurderinger har avdekket er at det er viktig å kontinuerlig føre kontroll med sikkerhetsbestemmelsene og arbeidstidsbestemmelsene.

Når ting blir rutine ser vi at man må være ekstra påpasselig med sikkerheten så nivået ikke faller.

Våre prosjekter innebærer at flere entreprenører arbeider samtidig på stedet. Det deles på stillaser, kraner etc. Dette betyr at risikovurderinger (SJA) med de involverte fagene/selskapene er viktig.

Vi har også funnet at særlig mot slutten av prosjekter – når ferdigstillelse nærmer seg er det risiko for at det arbeides flere timer enn reglementets rammer tillater.

Videre har vi avdekket en mulig negativ konsekvens knyttet til den økonomiske situasjonen som sådan i landet nå. Det er flere aktører i bransjen som sliter økonomisk. Dette vil kunne danne grunnlag for et ønske om snarveier for å kutte kostnader som igjen kan gå utover sikkerheten. Sanksjonsregelverket hele bransjen forholder seg til nå relatert til Russlands invasjon av Ukraina følges også fortløpende opp. Her trenger vi hjelp fra våre byggevareleverandører i stor grad for å kunne etterleve dette. Våre leverandører har alle egne rutiner og vurderinger i forhold til deres innkjøp og frakt

Vesentlig risiko for negative konsekvenser

For vår del mener vi at den mest vesentlige risikoen ligger i å ivareta sikkerheten ved arbeider på byggeplass, som for eksempel arbeid i høyden.

Her mener vi å ha godt samarbeid med våre stillasleverandører i første rekke, samt at det er et kontinuerlig arbeid som gjøres ute på byggeplass via vernerunder, daglig oppfølging av arbeidet mv.

Vi ser også at språkbarrierer kan danne grunnlag for usikkerhet og misforståelser. Det forekommer at arbeidere ute på byggeplass ikke får kommunisert med hverandre fordi man ikke forstår engelsk. Dette er i seg selv en risiko som vi arbeider med å minimere.

Tiltak for å stanse negative konsekvenser

Vi har etter dette innarbeidet egen sjekkliste for prosessen fra innledende sjekk av nye underentreprenører til ferdigstilt prosjekt. En utførlig sjekk gjennomføres av aktuelle bedrifter før de eventuelt godkjennes for kontrakter på våre byggeplasser.

Selskapet har også innarbeidet egne spesielle kontrakts-bestemmelser som benyttes overfor våre underentreprenører. Dette er bestemmelser vi langt på vei har hatt fullt ut også forut for innføring av Åpenhetsloven, men som i større grad enn tidligere synliggjør ansvaret begge veier i kontraktskjeden.

Klima og Bygg AS mener at økt fokus på kontroll av nye samarbeidspartnere også skjerper allerede etablerte samarbeidsavtaler.

Bransjen er underlagt strenge regler hva angår HMS og krav til kontroll av så vel egen som samarbeidspartneres selskaper. Det daglige sikkerhetsarbeidet på byggeplass er i fokus alltid. Kartleggingene vi har gjennomført viser at en av hovedutfordringene er kommunikasjon mellom selskapene i en totalentreprise. Et minimumskrav til engelskferdigheter er vanskelig å gjennomføre hundre prosent i praksis, men vi bør etterstrebe dette.

Tiltak planlagt for å stanse negative konsekvenser

Vi viderefører det arbeidet som gjøres i dag knyttet til kontrahering av underentreprenører. Sjekklistene vi benytter mener vi gir en god indikator på hvorvidt det aktuelle selskapet egner seg som samarbeidspartner. Vi kommer også til å gjennomføre flere kontroller av samarbeidspartnere i lys av påseplikten vi har.

LURER DU PÅ NOE?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Vi behandler din henvendelse fortløpende.

Kundeservice er åpent mandag-fredag 07.00-15.00

Telefon: 99 52 50 50